Fizjoterpia - jednolite studia magisterskie

KIERUNEK FIZJOTERAPIA
Jednolite studia magisterskie, tryb stacjonarny
TERMINY REJESTRACJI INTERNETOWEJ od dnia 04.06.2018 do dnia  09.07.2018:

Postępowanie kwalifikacyjne będzie uwzględniało niżej wymienione elementy:
a) konkurs świadectw dojrzałości;
b) egzamin sprawności fizycznej
c) ocenę stanu zdrowia;

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 77 punktów, w tym:
- maksymalnie 72 punkty w wyniku konkursu świadectw dojrzałości,
- maksymalnie 5 punktów za wyniki egzaminu ze sprawności fizycznej.

A. KONKURS ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI
W konkursie świadectw dojrzałości przyznane zostaną punkty wyliczone na podstawie wartości wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”)  tj.:

  • język polski
  • język obcy
  • przedmiot wybrany przez kandydata spośród wymaganych: biologia, chemia lub fizyka.

Jeżeli kandydat nie zdawał ww. przedmiotów na egzaminie maturalnym to uzyskuje 0 punktów za ten przedmiot.
Matura dwujęzyczna będzie traktowana jako poziom rozszerzony.

„Międzynarodowa  matura” (IB)
– kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” przyjmowani będą na zasadach określonych dla kandydatów z „nową maturą”. Punkty uzyskane z wymaganych przedmiotów na dyplomie „matury międzynarodowej” przeliczone zostaną na skalę ocen wg poniższych zasad i  przeliczone na punkty wg tabeli nr 4

Zasady przeliczania wyniku egzaminu matury międzynarodowej

Wyniki matury wyrażone w punktach

Przyznane punkty

Poziom SL

Poziom HL

7

7-6

24

6-5

5-4

19

4-3

3-2

14

2

-

9

- Kandydaci będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego z przedmiotów biologia, chemia, fizyka uzyskają maksymalną ilość punktów za świadectwo dojrzałości. Możliwość taką mają wyłącznie te osoby, które zostały laureatami wyżej wymienionych olimpiad w roku kalendarzowym rekrutacji lub w roku kalendarzowym poprzedzającym rekrutację.

TABELE PRZELICZENIOWE WYNIKÓW EGZAMINACYJNYCH NA PUNKTY KWALIFIKACYJNE

Nowa matura
 – wynik maturalny wyrażony procentową liczbą punktów z każdego przedmiotu

Tabela nr 1

Przeliczanie wyniku egzaminu maturalnego z poziomu podstawowego

Punkty matury w procentach

Przyznane punkty

100-96

18

95-91

16

90-86

14

85-81

12

80-76

11

75-71

10

70-66

9

65-61

8

60-56

7

55-51

6

50-46

5

45-41

4

40-36

3

35-31

2

30

1

Tabela nr 2

Przeliczanie wyniku egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego

Punkty matury w procentach

Przyznane punkty

100-96

24

95-91

22

90-86

20

85-81

18

80-76

16

75-71

15

70-66

14

65-61

13

60-56

12

55-51

11

50-46

10

45-41

9

40-36

8

35-31

7

30

6

 

Stara matura
egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach

B. EGZAMIN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Tabela nr 3

Zasady przeliczania ocen z świadectwa dojrzałości na punkty - 4 stopniowa skala ocen

Ocena

Przyznane punkty

5

24

4

15

3

6

Tabela nr 4

Zasady przeliczania ocen z świadectwa dojrzałości na punkty - 6 stopniowa skala ocen

Ocena

Przyznane punkty

6

24

5

19

4

14

3

9

2

4

 

Egzamin sprawności fizycznej odbędzie się w okresie 12-20.07.2018.

Egzamin będzie trwał 1 dzień dla poszczególnych kandydatów.

Egzamin sprawności fizycznej polega na przepłynięciu dystansu 50 m jedną dowolnie wybraną techniką pływania sportowego (styl klasyczny, grzbietowy, motylkowy, kraul). Otrzymanie 0 punktów wynika z nieprzepłynięcia  dystansu 50 m dowolną techniką w wyznaczonym minimum czasowym lub nieukończenia próby. Do egzaminu kandydaci przystępują po indywidualnej rozgrzewce i wykonują  próbę tylko raz. Skok startowy ze słupka nie jest wymagany.

KRYTERIA CZASOWE

Punkty

 Kobiety

 Mężczyźni

 5

 poniżej 1:15,0

 poniżej 1:05,0

0

 powyżej 1:15,0

 powyżej 1:05,0

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z przedmiotu dodatkowego wybranego przez kandydata: biologii, chemii  lub fizyki.

 

C. OCENA STANU ZDROWIA
Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na wybranym kierunku, wystawione  przez lekarza medycyny pracy zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.

INFORMACJE  UZUPEŁNIAJĄCE

1. W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
    Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej: https://awfgda.akademus.pl/kandydat/rekrutacja/rejestracja/ zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej, w terminach określonych w niniejszej Informacji.
    Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych do systemu IRK, a w szczególności, za wpisanie przez zainteresowanego wyników z egzaminu maturalnego, różniących się od stanu faktycznego.

2. Warunkiem przyjęcia na jednolite studia magisterskie na kierunek fizjoterapia jest przystąpienie do egzaminu ze sprawności fizycznej.
Każdy z kandydatów przystępuje do ww. egzaminów wyłącznie w dniu wyznaczonym dla niego przez komisję egzaminacyjną.
Kandydaci, zdający egzamin ze sprawności fizycznej zobowiązani są do:
- sprawdzenia na stronie internetowej AWFiS oraz pod swoim adresem e-mail miejsca i terminu egzaminu,
- złożenia w wydziałowej komisji rekrutacyjnej w dniu egzaminu oryginałów dokumentów:
dowodu wpłaty za udział w postępowaniu rekrutacyjnym ,
zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku prowadzonym przez AWFiS,
zaświadczenia o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) na czas egzaminu wstępnego, ( tegoroczni maturzyści objęci są grupowym ubezpieczeniem w szkole)
kserokopii świadectwa dojrzałości ( oryginał do wglądu).

3. Rekrutacja na studia jest postepowaniem konkursowym w ramach wyznaczonych przez Senat uczelni limitów przyjęć na studia.
Odstąpienie od któregokolwiek etapu postępowania rekrutacyjnego jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego ubiegania się o przyjęcie na studia.
4. W ramach postępowania rekrutacyjnego, na stronie internetowej uczelni oraz wywieszone na tablicy informacyjnej w holu głównym AWFiS, ogłoszone zostaną następujące listy:
- lista rankingowa wszystkich kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym,
- lista alfabetyczna kandydatów wstępnie zakwalifikowanych na studia
- lista alfabetyczna kandydatów ostatecznie zakwalifikowanych na studia.

5. Kandydat, wstępnie zakwalifikowany, zobowiązany jest w określonym przez wydziałową komisję rekrutacyjną terminie 4 kolejnych dni, do złożenia następujących dokumentów:
a) podpisane podanie wydrukowane z systemu IRK;
b) kserokopię dowodu osobistego lub, w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami, innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał  do wglądu);
c) obowiązkowe jest dołączenie 1 fotografii w systemie IRK (plik ze zdjęciem musi być nazwany wyłącznie numerem PESEL z rozszerzeniem. jpg, np. 012345678910.jpg). Fotografia zgodna z wymogami stosowanymi przy wystawianiu dowodów osobistych. Niedopuszczalnym jest zamieszczanie fotografii innych niż określonych wymogami dla dowodów osobistych.

Dokumenty takie jak:
a) kserokopia świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (oryginał do wglądu);
b) oryginał zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na wybranym kierunku, wystawionego WYŁĄCZNIE przez lekarza medycyny pracy, zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia; (wzór zaświadczenia załącznik nr 2)
(skierowanie do lekarza medycyny pracy_załącznik nr 1)
Uczelnia nie ponosi kosztów badań lekarskich.
c) dowód wpłaty za udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Opłata jest bezzwrotna.

Zgodnie z punktem nr 2, muszą zostać złożone najpóźniej w dniu egzaminu w wydziałowej komisji rekrutacyjnej
6. Określenie terminu 4 dni oznacza datę wpłynięcia dokumentów i ich zarejestrowania przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

7. W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć (niedostarczenie dokumentów  przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych) jego dopełnienie odbywać się będzie na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas rekrutacji. Warunkiem kwalifikacji kandydatów pozostaje zasada złożenia oryginałów wymaganych dokumentów w terminie kolejnych 4 dni od daty ogłoszenia na stronie internetowej liczby wolnych miejsc. Kandydat na bieżąco może sprawdzać swoją pozycję na liście rankingowej.
W przypadku zwolnienia się miejsc na skutek rezygnacji kandydatów zakwalifikowanych na studia, przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej wysyła zawiadomienie drogą mailową do osób (w ramach ustalonych limitów) z kolejnych  pozycji listy rankingowej.   Dotyczy to jedynie osób znajdujących się na liście rankingowej kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek i rodzaj studiów. Informacja o osobach wstępnie zakwalifikowanych z kolejnych pozycji rankingowych zostanie ogłoszona na stronie internetowej uczelni oraz wywieszona na tablicy informacyjnej  w holu głównym AWFiS. Kandydaci zobowiązani są dostarczyć komplet dokumentów w ciągu 4 kolejnych dni wyznaczonych przez komisję rekrutacyjną

8. Niedopełnienie podanych wyżej warunków traktowane będzie jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia.

9. Kandydaci, którzy nie złożyli dokumentów w pierwszym terminie nie mogą ich składać w kolejnym.
10. Prawo interpretacji zasad zawartych w niniejszym informatorze przysługuje wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Od jej decyzji kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Uwaga ta dotyczy wszystkich sytuacji w czasie trwania kwalifikacji na studia.

11. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania się do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

12. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. Po złożeniu odwołania decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja komisji jest ostateczna.