WYCHOWANIE FIZYCZNE I STOPNIA

Studia niestacjonarne

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

studia pierwszego stopnia, tryb niestacjonarny

 

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ – od dnia 04.06.2018 do dnia 26.11.2018

Postępowanie kwalifikacyjne będzie uwzględniało niżej wymienione elementy:

  1. konkurs świadectw dojrzałości;

  2. ocenę stanu zdrowia;

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 72 punkty, w wyniku konkursu świadectw dojrzałości,

A. KONKURS ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

W konkursie świadectw dojrzałości punkty kwalifikacyjne przyznane zostają na podstawie tabel przeliczeniowych uwzględniających wyniki egzaminów, wyrażone w punktach procentowych, z następujących przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „nowej matury) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”):

  • język polski

  • język obcy

  • przedmiot wybrany przez kandydata

*Jeśli kandydat na studia na egzaminie maturalnym nie wybrał dodatkowego przedmiotu, pod uwagę brany będzie egzamin obowiązkowy z matematyki.

*Kandydaci będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, uzyskają maksymalną ocenę z danego przedmiotu. Możliwość taką mają wyłącznie te osoby, które zostały laureatami wyżej wymienionych olimpiad w roku kalendarzowym rekrutacji lub w roku kalendarzowym poprzedzającym rekrutację.

*Matura dwujęzyczna będzie traktowana jako poziom rozszerzony.

Międzynarodowa matura” (IB)

kandydaci legitymujący się świadectwem „matury międzynarodowej” przyjmowani będą na zasadach określonych w tabeli (IB):

Tabela (IB)

 

Zasady przeliczania wyniku egzaminu matury międzynarodowej

Wyniki matury wyrażone

w punktach

Przyznane punkty

Poziom SL

Poziom HL

7

7-6

24

6-5

5-4

19

4-3

3-2

14

2

-

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • TABELE PRZELICZENIOWE WYNIKÓW EGZAMINÓW DOJRZAŁOŚCI NA PUNKTY KWALIFIKACYJNE

Nowa matura

 

Tabela nr 1 Tabela nr 2

Zasady przeliczania wyniku egzaminu maturalnego

- poziom podstawowy

 

Zasady przeliczania wyniku egzaminu maturalnego

- poziom rozszerzony

Wyniki matury wyrażone w procentach

Przyznane punkty

 

Wyniki matury

wyrażone w procentach

Przyznane punkty

100 – 96

18

 

100 – 96

24

95 – 91

16

 

95 – 91

22

90 – 86

14

 

90 – 86

20

85 – 81

12

 

85 – 81

18

80 – 76

11

 

80 – 76

16

75 – 71

10

 

75 – 71

15

70 – 66

9

 

70 – 66

14

65 – 61

8

 

65 – 61

13

60 – 56

7

 

60 – 56

12

55 – 51

6

 

55 – 51

11

50 – 46

5

 

50 – 46

10

45 – 41

4

 

45 – 41

9

40 – 36

3

 

40 – 36

8

35 – 31

2

 

35 – 31

7

30

1

 

30

6

 

Stara matura

egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach

 

Tabela nr 3

 

Tabela nr 4

Zasady przeliczania wyniku egzaminu maturalnego

4 stopniowa skala ocen

 

Zasady przeliczania wyniku egzaminu maturalnego

6 stopniowa skala ocen

Wyniki matury wyrażone oceną

Przyznane punkty

 

Wyniki matury wyrażone oceną

Przyznane punkty

5

24

 

6

24

4

15

 

5

19

3

6

 

4

14

 

 

 

3

9

 

 

 

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. OCENA STANU ZDROWIA

Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na wybranym kierunku, wystawione przez lekarza medycyny pracy zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.

INFORMACJE  UZUPEŁNIAJĄCE
    1. W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
    Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej: https://awfgda.akademus.pl/kandydat/rekrutacja/rejestracja/ zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej, w terminach określonych w niniejszej Informacji.
    Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych do systemu IRK, a w szczególności, za wpisanie przez zainteresowanego średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia, różniących się od stanu faktycznego.
    2. Rekrutacja na studia jest postępowaniem konkursowym w ramach wyznaczonych przez Senat uczelni limitów przyjęć na studia.
Odstąpienie od któregokolwiek etapu postępowania rekrutacyjnego jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego ubiegania się o przyjęcie na studia.
    3. W ramach postępowania rekrutacyjnego, na stronie internetowej uczelni oraz wywieszone na tablicy informacyjnej w holu głównym AWFiS, ogłoszone zostaną następujące listy:
- lista rankingowa wszystkich kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym,
- lista alfabetyczna kandydatów wstępnie zakwalifikowanych na studia
- lista alfabetyczna kandydatów ostatecznie zakwalifikowanych na studia.

    4. Kandydat wstępnie zakwalifikowany, zobowiązany jest w określonym przez wydziałową komisję rekrutacyjną terminie 4 kolejnych dni, do złożenia następujących dokumentów:
    a) podpisane podanie wydrukowane z systemu IRK;
    b) kserokopię świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (oryginał do wglądu);
    c) oryginał zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na wybranym kierunku, wystawionego WYŁĄCZNIE przez lekarza medycyny pracy, zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia; (wzór zaświadczenia załącznik nr 2)
(skierowanie do lekarza medycyny pracy_załącznik nr 1)
Uczelnia nie ponosi kosztów badań lekarskich.
    d) kserokopię dowodu osobistego lub, w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami, innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał  do wglądu);
    e) obowiązkowe jest dołączenie 1 fotografii w systemie IRK (plik ze zdjęciem musi być nazwany wyłącznie numerem PESEL z rozszerzeniem. jpg, np. 012345678910.jpg). Fotografia zgodna z wymogami stosowanymi przy wystawianiu dowodów osobistych. Niedopuszczalnym jest zamieszczanie fotografii innych niż określonych wymogami dla dowodów osobistych.
    f) dowód wpłaty za udział w postępowaniu rekrutacyjnym. . Opłata jest bezzwrotna.

    5. Określenie terminu 4 dni oznacza datę wpłynięcia dokumentów i ich zarejestrowania przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

    6. W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć (niedostarczenie dokumentów  przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych) jego dopełnienie odbywać się będzie na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas rekrutacji. Warunkiem kwalifikacji kandydatów pozostaje zasada złożenia oryginałów wymaganych dokumentów w terminie kolejnych 4 dni od daty ogłoszenia na stronie internetowej liczby wolnych miejsc. Kandydat na bieżąco może sprawdzać swoją pozycję na liście rankingowej.
W przypadku zwolnienia się miejsc na skutek rezygnacji kandydatów zakwalifikowanych na studia, przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej wysyła zawiadomienie drogą mailową do osób (w ramach ustalonych limitów) z kolejnych  pozycji listy rankingowej.   Dotyczy to jedynie osób znajdujących się na liście rankingowej kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek i rodzaj studiów. Informacja o osobach wstępnie zakwalifikowanych z kolejnych pozycji rankingowych zostanie ogłoszona na stronie internetowej uczelni oraz wywieszona na tablicy informacyjnej  w holu głównym AWFiS. Kandydaci zobowiązani są dostarczyć komplet dokumentów w ciągu 4 kolejnych dni wyznaczonych przez komisję rekrutacyjną

    7. Niedopełnienie podanych wyżej warunków traktowane będzie jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia.

    8. Kandydaci, którzy nie złożyli dokumentów w pierwszym terminie nie mogą ich składać w kolejnym.

    9. Prawo interpretacji zasad zawartych w niniejszym informatorze przysługuje wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Od jej decyzji kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Uwaga ta dotyczy wszystkich sytuacji w czasie trwania kwalifikacji na studia.

    10. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania się do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

    11. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. Po złożeniu odwołania decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja komisji jest ostateczna.