WYCHOWANIE FIZYCZNE I STOPNIA

Studia stacjonarne

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

studia pierwszego stopnia, tryb stacjonarny

 

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ – od dnia 04.06.2018 do dnia 06.07.2018

 

Postępowanie kwalifikacyjne będzie uwzględniało niżej wymienione elementy:

 1. konkurs świadectw dojrzałości;

 2. egzamin sprawności fizycznej;
 3. ocenę stanu zdrowia;

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 117 punktów, w tym:

- maksymalnie 72 punkty w wyniku konkursu świadectw dojrzałości,

- maksymalnie 45 punktów za wyniki egzaminu ze sprawności fizycznej.

A. KONKURS ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

W konkursie świadectw dojrzałości punkty kwalifikacyjne przyznane zostają na podstawie tabel przeliczeniowych uwzględniających wyniki egzaminów, wyrażone w punktach procentowych, z następujących przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”):

 • język polski

 • język obcy

 • przedmiot wybrany przez kandydata

*Jeśli kandydat na studia na egzaminie maturalnym nie wybrał dodatkowego przedmiotu, pod uwagę brany będzie egzamin obowiązkowy z matematyki.

*Kandydaci będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, uzyskają maksymalną ocenę z danego przedmiotu. Możliwość taką mają wyłącznie te osoby, które zostały laureatami wyżej wymienionych olimpiad w roku kalendarzowym rekrutacji lub w roku kalendarzowym poprzedzającym rekrutację.

*Matura dwujęzyczna będzie traktowana jako poziom rozszerzony.

Międzynarodowa matura” (IB)

kandydaci legitymujący się świadectwem „matury międzynarodowej” przyjmowani będą na zasadach określonych w tabeli (IB):

 

Zasady przeliczania wyniku egzaminu matury międzynarodowej

Wyniki matury wyrażone

w punktach

Przyznane punkty

Poziom SL

Poziom HL

7

7-6

24

6-5

5-4

19

4-3

3-2

14

2

-

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela (IB)

 • TABELE PRZELICZENIOWE WYNIKÓW EGZAMINÓW DOJRZAŁOŚCI NA PUNKTY KWALIFIKACYJNE

Nowa matura

 

Tabela nr 1 Tabela nr 2

Zasady przeliczania wyniku egzaminu maturalnego

- poziom podstawowy

 

Zasady przeliczania wyniku egzaminu maturalnego

- poziom rozszerzony

Wyniki matury wyrażone w procentach

Przyznane punkty

 

Wyniki matury

wyrażone w procentach

Przyznane punkty

100 – 96

18

 

100 – 96

24

95 – 91

16

 

95 – 91

22

90 – 86

14

 

90 – 86

20

85 – 81

12

 

85 – 81

18

80 – 76

11

 

80 – 76

16

75 – 71

10

 

75 – 71

15

70 – 66

9

 

70 – 66

14

65 – 61

8

 

65 – 61

13

60 – 56

7

 

60 – 56

12

55 – 51

6

 

55 – 51

11

50 – 46

5

 

50 – 46

10

45 – 41

4

 

45 – 41

9

40 – 36

3

 

40 – 36

8

35 – 31

2

 

35 – 31

7

30

1

 

30

6

 

Stara matura

egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach

 

Tabela nr 3

 

Tabela nr 4

Zasady przeliczania wyniku egzaminu maturalnego

4 stopniowa skala ocen

 

Zasady przeliczania wyniku egzaminu maturalnego

6 stopniowa skala ocen

Wyniki matury wyrażone oceną

Przyznane punkty

 

Wyniki matury wyrażone oceną

Przyznane punkty

5

24

 

6

24

4

15

 

5

19

3

6

 

4

14

 

 

 

3

9

 

 

 

2

4

 

B. EGZAMIN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Ocena sprawności fizycznej obejmuje sprawdziany z pływania oraz dwóch spośród trzech kategorii dyscyplin sportowych do wyboru:

 • gimnastyka;

 • lekkoatletyka;

 • dwie spośród czterech zaproponowanych zespołowych gier sportowych tj.

koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej.

 

Kandydaci posiadający aktualną klasę mistrzowską, międzynarodową lub krajową oraz pierwszą w dyscyplinach olimpijskich (Rio de Janeiro, Pjongczang) są zwolnieni z egzaminu ze sprawności fizycznej i dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Zwolnienie kandydata z egzaminu ze sprawności fizycznej będzie równoznaczne z przyznaniem maksymalnej wartości punktowej.

Powyższe osiągnięcia sportowe będą musiały być potwierdzone przez właściwy krajowy związek sportowy.

Kandydaci zwolnieni z egzaminu wstępnego ze sprawności fizycznej na podstawie posiadanej klasy sportowej zobowiązani są w terminie 11-13.07.2018 r. do złożenia w wydziałowej komisji rekrutacyjnej wszystkich wymaganych dokumentów, oraz zaświadczenia stwierdzającego posiadanie klasy: mistrzowskiej lub pierwszej .

W zespołowych grach sportowych zamiast dotychczasowych klas sportowych przyjmuje się następujące kryteria klasyfikacyjne:
- aktualny udział w reprezentacji Polski, kadrze juniorów i seniorów, kadrze olimpijskiej (A, B) lub kadrze narodowej równa się klasie mistrzowskiej;
- aktualny udział w rozgrywkach I ligi równa się klasie I.

 

Warunki, jakie muszą spełnić zaświadczenia o osiągnięciach sportowych kandydata
- oryginał dokumentu;
- data wystawienia dokumentu;
- numer dziennika instytucji wydającej dokument;
- rodzaj osiągnięcia sportowego, termin, miejsce i nazwa zawodów;
- podpis prezesa, sekretarza generalnego lub upoważnionego pracownika związku

Ocena niedostateczna z dyscyplin objętych egzaminem sprawności fizycznej nie eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

GIMNASTYKA

Sprawdzian z gimnastyki dla kobiet i mężczyzn obejmuje 3 konkurencje: układ ćwiczeń wolnych, skok i wymyk. Końcowa ocena jest średnią arytmetyczną trzech konkurencji. Uzyskanie dwóch ocen niedostatecznych oznacza końcową ocenę niedostateczną. Przy jednej ocenie niedostatecznej dla uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu, wymagana jest średnia arytmetyczna 3,0 i wyższa.

(3,3,2=2 3+,3,2=2 3+,3+,2=3 4,3,2=3)

 

Układ ćwiczeń wolnych (wspólny dla kobiet i mężczyzn)

Zpostawy zasadniczej 2 kroki wprzód i z naskoku przewrót w przód do przysiadu podpartego, wyprost do postawy i poprzez siad o nogach prostych przewrót w tył do skłonu podpartego i postawy zasadniczej. Wznos dowolnej nogi w przód i przerzut bokiem na dowolna rękę, do postawy rozkrocznej z ramionami w bok, opust rąk w dół z jednoczesnym dołączeniem nogi dowolnej do postawy zasadniczej. Podskokiem pół obrotu (lub bez obrotu — w zależności, w którą stronę wykonany jest przerzut bokiem) - trzy kroki w przód, wznos ramion w górę i zamachem stanie na rękach z oparciem o drabinki (wytrzymać), opust dowolnej nogi w dół do postawy zasadniczej.

 

Poręcze asymetryczne lub drążek niski na wysokości od 130 - 140 cm (kobiety)

Z postawy zwieszonej przodem (ramiona ugięte lub proste) wymyk przodem do podporu przodem wykonany zamachem lub siłą (wytrzymać) i odmyk w przód do przysiadu zwieszonego.

Skrzynia wszerz - 5 części (kobiety)

Z rozbiegu i odbicia z odskoczni, skok kuczny z zaznaczeniem zamachu (odskocznia w odległości 1 m od przyrządu).

Drążek wysoki – doskoczny (mężczyźni)

Ze zwisu o ramionach prostych nachwytem siłą wymyk do podporu przodem (wytrzymać) odmyk do zwisu i zeskok do postawy zasadniczej.

Skrzynia wzdłuż - 5 części (mężczyźni)

Z rozbiegu i odbicia z odskoczni, skok kuczny z zaznaczeniem zamachu (odskocznia w odległości 80 cm od przyrządu).

 

 

PŁYWANIE

Kandydat winien przepłynąć dystans 50 m (dwie długości pływalni) dwoma wybranymi przez siebie technikami pływania (styl grzbietowy, klasyczny, kraul, motylkowy) po 25 m każdą w wyznaczonym minimum czasowym. Otrzymanie oceny niedostatecznej wynika z nieprzepłynięcia dystansu 50 m w wyznaczonym minimum na ocenę dostateczną, również zatrzymania się w czasie pływania i nieukończenia próby. Skok startowy ze słupka nie jest wymagany.

Do egzaminu z pływania kandydaci przystępują po rozgrzewce i wykonują próbę tylko raz.

Ocena

Kobiety

Mężczyźni

bardzo dobry

38,0

35,0

dobry plus

38,1 - 42,0

35,1 - 38,0

dobry

42,1 - 48,0,0

38,1 - 43,0

dostateczny plus

48,1 - 55,0

43,1 - 48,0

dostateczny

55,1 - 1:05,0

48,1 - 55,0

 

LEKKA ATLETYKA

Kandydatów obowiązuje sprawdzian z podanych poniżej konkurencji. Ocena sprawdzianu ustalana jest na podstawie uzyskanych wyników przeliczanych na punkty wielobojowe wg. tabel PZLA (zał. 1).

 

Kobiety

Mężczyźni

bieg 100 m

bieg 100 m

bieg 600 m

bieg 1000 m

 

Ocena

Uzyskane punkty

kobiety

mężczyźni

bardzo dobry

1200 i wyżej

1400 i wyżej

dobry plus

1100 - 1199

1399 - 1300

dobry

950 - 1099

1299 - 1200

dostateczny plus

800 - 949

1199 - 1100

dostateczny

650 - 799

1099 - 1000

niedostateczny

649 i niżej

999 i niżej

 

ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE

Egzamin obejmuje sprawdzian złożony z dwóch dyscyplin sportowych wybranych przez kandydata spośród czterech: piłki ręcznej, piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki. Ocena zespołowych gier sportowych jest średnią ocen z dwóch dyscyplin sportowych, przy czym: 5,4+=5, 5,3+=4+, 5,2=3+, 4,4+=4+, 4,3+=4, 3+,3=3+, 3,2=2,

PIŁKA RĘCZNA (rys. 1)

Kompleksowy zestaw próby składa się z następujących zadań:

- chwyt podanie 5x,

- krok dostawny w bok,

- doskok odskok,

- rzut w wyskoku w przód z lewego skrzydła,

- rzut z przeskokiem,

- zwód ciałem pojedynczy przodem — kończący rzutem w wyskoku w przód.

Kryteria ocen sprawdzianu z piłki ręcznej

kobiety

ocena

mężczyźni

poniżej 25 s

bardzo dobry

poniżej 23 s

25 — 26

dobry+

23 — 24

26,1 — 27,5

dobry

24,1 — 25

27,6 — 28,5

dostateczny +

25,1— 26

28,6 — 29,5

dostateczny

26,1 — 27

powyżej 31

niedostateczny

powyżej 28

Kryteria oceny— karne sekundy

1. Błąd rzutu o ścianę i chwytu. Rzut poniżej 1,5 powyżej 2,5 m 0,3 s

2. Krok dostawny w bok. Poruszanie się biegiem podskokami 0,5 s

3. Doskok i odskok. Poruszanie się krokiem dostawnym w tył w przód 0,5 s

4. Brak dotknięcia tyczki przy doskoku 0,5 s

5. Skrócenie drogi przez pominięcie tyczki 0,5s

6. Niecelny rzut w wyskoku w przód z lewego skrzydła 0,5 s

7. Niecelny rzut z przeskokiem 0,5 s

8. Nie wykonanie zwodu ciałem przodem 0,5 s

9. Niecelny wrzut w wyskoku w przód po zwodzie ciałem 0,5 s

10.Brak dynamiki przy wykonanych rzutach 0,5 s

 

PIŁKA NOŻNA (rys. 2)

Ocenia się technikę wykonania poszczególnych elementów. Ćwiczący wykonuje dwie próby — ocenia się próbę lepiej wykonaną; w czasie wykonywania próby ćwiczący nie dotyka piłki ręką.

 

1. Prawidłowe przyjęcie piłki po wrzucie z autu z powietrza (wrzut wykonują współćwiczący):

 • Wewnętrzną częścią stopy

 • Zewnętrznym, prostym lub wewnętrznym podbiciem

 • Podeszwą

 • Klatką piersiową

 • Udem

0-2 pkt

2. Prowadzenie piłki nogą ze zmianą kierunku biegu

 • Zewnętrznym lub wewnętrznym podbiciem

0-2 pkt

3. Uderzenie piłki do bramki

0-2 pkt

4. Żonglerka

 • Stopą, udem lub głową

0-2 pkt

5. Strzał głową do bramki

 • Czołem w wyskoku bramki

0-2 pkt

 

Ocena wykonanych elementów

liczba punktów

ocena

10 –9

bardzo dobry

8

dobry plus

7

dobry

6

dostateczny plus

5

dostateczny

 4-1

niedostateczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIŁKA SIATKOWA (rys. 3)

Wykonanie odbić sposobem górnym i dolnym (na przemian) o ścianę, powyżej linii narysowanej na ścianie — na wysokości 224 cm dla kobiet i 243 cm dla mężczyzn. Odbicia wykonywane są z odległości powyżej 2 m dla kobiet i 3 m dla mężczyzn. Jedno odbicie górne i dolne określono jako cykl (rys. 3). Próba wykonywana jest dwukrotnie, a brany pod uwagę wynik lepszy.

Czas jednej próby — 30 sekund.

Ocenie podlega:

- postawa siatkarska,

- poruszanie się w trakcie wykonywania próby,

- technika wykonania odbić sposobem górnym,

- technika wykonania odbić sposobem dolnym.

 

Liczba cykli

Ocena

8

dostateczna

9-10

dostateczna plus

11-12

dobra

13-14

dobra plus

15 i więcej

bardzo dobra

 

KOSZYKÓWKA (rys. 4)

 

Oceniamy:

- poprawność wykonania niżej wymienionych elementów techniki,

- dynamikę ich wykonania.

Ocenie podlegają:

- postawa koszykarska,

- chwyt piłki w miejscu i w ruchu,

- podania w miejscu i w ruchu,

- kozłowanie („slalomem” — prawą i lewą ręką).

Punktacja:

1. Rzuty:

- po kozłowaniu,

- po podaniu (tzw. dwutakt),

- w wyskoku,

- wolne,

- „dobitki”.

2. Zbiórka piłki z tablicy

 

Kryteria i skala ocen

ocena

liczba błędów

bardzo dobry

0-1

dobry +

2

dobry

3

dostateczny +

4

dostateczny

5

niedostateczny

6 i więcej

 

PUNKTACJA EGZAMINU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Ocena

Punkty

bardzo dobry

15

dobry plus

12

dobry

9

dostateczny plus

6

dostateczny

4

niedostateczny

0

 

Punktacja dotyczy każdej z wybranych dyscyplin.

C. OCENA STANU ZDROWIA

Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na wybranym kierunku, wystawione przez lekarza medycyny pracy zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 1. W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej: https://awfgda.akademus.pl/kandydat/rekrutacja/rejestracja/ zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej, w terminach określonych w niniejszej Informacji. 

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych do systemu IRK, a w szczególności, za wpisanie przez zainteresowanego wyników z egzaminu maturalnego, różniących się od stanu faktycznego.

 

 1. Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne jest przystąpienie do egzaminu ze sprawności fizycznej.

Egzaminy ze sprawności fizycznej odbędą się w okresie 12-20.07.2018.

Każdy z kandydatów przystępuje do ww. egzaminów wyłącznie w dniu wyznaczonym dla niego przez Komisję Egzaminacyjną.

Kandydaci, zdający egzamin ze sprawności fizycznej zobowiązani są do:

- sprawdzenia na stronie internetowej AWFiS oraz pod swoim adresem e-mail miejsca i terminu egzaminu,
- złożenia w wydziałowej komisji rekrutacyjnej w dniu egzaminu oryginałów dokumentów:

 • dowodu wpłaty za egzamin wstępny;

 • zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku prowadzonym przez AWFiS;

(wzór zaświadczenia załącznik nr 2)

(skierowanie do lekarza medycyny pracy_załącznik nr 1)

Uczelnia nie ponosi kosztów badań lekarskich;

 • zaświadczenia o ubezpieczeniu (NW) na czas egzaminu wstępnego (tegoroczni maturzyści zwykle objęci są grupowym ubezpieczeniem w szkołach);

 • kserokopii świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (oryginał do wglądu);

 

Kandydaci zwolnieni z egzaminu wstępnego na podstawie posiadanej klasy sportowej składają w terminie 11-13.07.2018 r. komplet dokumentów wymienionych powyżej oraz

 • zaświadczenie stwierdzającego posiadanie klasy mistrzowskiej lub pierwszej wydane na oryginalnym druku, podpisane przez prezesa, sekretarza generalnego lub upoważnionego pracownika związku;

 

 1. Rekrutacja na studia jest postepowaniem konkursowym w ramach wyznaczonych przez Senat uczelni limitów przyjęć na studia.

Odstąpienie od któregokolwiek etapu postępowania rekrutacyjnego jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego ubiegania się o przyjęcie na studia.

 1. W ramach postępowania rekrutacyjnego, na stronie internetowej uczelni oraz wywieszone na tablicy informacyjnej w holu głównym AWFiS, ogłoszone zostaną następujące listy:

- lista rankingowa wszystkich kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym,

- lista alfabetyczna kandydatów wstępnie zakwalifikowanych na studia

- lista alfabetyczna kandydatów ostatecznie zakwalifikowanych na studia.

 

 1. Kandydat wstępnie zakwalifikowany, zobowiązany jest w określonym przez wydziałową komisję rekrutacyjną terminie 4 kolejnych dni, do złożenia następujących dokumentów:

 1. podpisanego podania wydrukowanego z systemu IRK;

 2. kserokopii dowodu osobistego lub, w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami, innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał  do wglądu);

 3. obowiązkowe jest dołączenie 1 fotografii w systemie IRK (plik ze zdjęciem musi być nazwany wyłącznie numerem PESEL z rozszerzeniem. jpg, np. 012345678910.jpg). Fotografia zgodna z wymogami stosowanymi przy wystawianiu dowodów osobistych. Niedopuszczalnym jest zamieszczanie fotografii innych niż określonych wymogami dla dowodów osobistych;

 1. Określenie terminu 4 dni oznacza datę wpłynięcia dokumentów i ich zarejestrowania przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

 

 1. W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć (niedostarczenie dokumentów  przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych) jego dopełnienie odbywać się będzie na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas rekrutacji. Warunkiem kwalifikacji kandydatów pozostaje zasada złożenia oryginałów wymaganych dokumentów w terminie kolejnych 4 dni od daty ogłoszenia na stronie internetowej liczby wolnych miejsc. Kandydat na bieżąco może sprawdzać swoją pozycję na liście rankingowej.

W przypadku zwolnienia się miejsc na skutek rezygnacji kandydatów zakwalifikowanych na studia, przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej wysyła zawiadomienie drogą mailową do osób (w ramach ustalonych limitów) z kolejnych  pozycji listy rankingowej.   Dotyczy to jedynie osób znajdujących się na liście rankingowej kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek i rodzaj studiów. Informacja o osobach wstępnie zakwalifikowanych z kolejnych pozycji rankingowych zostanie ogłoszona na stronie internetowej uczelni oraz wywieszona na tablicy informacyjnej  w holu głównym AWFiS. Kandydaci zobowiązani są dostarczyć komplet dokumentów w ciągu 4 kolejnych dni wyznaczonych przez komisję rekrutacyjną

 

 1. Niedopełnienie podanych wyżej warunków traktowane będzie jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia.

 

 1. Kandydaci, którzy nie złożyli dokumentów w pierwszym terminie nie mogą ich składać w kolejnym.

 

 1. Prawo interpretacji zasad zawartych w niniejszym informatorze przysługuje wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Od jej decyzji kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Uwaga ta dotyczy wszystkich sytuacji w czasie trwania kwalifikacji na studia.

 

 1. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania się do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

 1. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. Po złożeniu odwołania decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja komisji jest ostateczna.

 

 

 

 

 

 

 • Pływanie
 • Gimnastyka
 • Siatkówka
 • Piłka ręczna
 • Koszykówka
 • Piłka nożna