TURYSTYKA I REKRACJA II STOPNIA

Studia drugiego stopnia
Terminy rejestracji internetowej , tryb stacjonarny od 06.06.2018 – 16.09.2018
Terminy rejestracji internetowej , tryb niestacjonarny od 06.06.2018 – 22.10.2018


Postępowanie kwalifikacyjne będzie uwzględniało niżej wymienione elementy:
a) konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego stopnia
b) ocenę stanu zdrowia;
W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 20 punktów, za konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego stopnia

A. KONKURS ŚREDNICH OCEN UZYSKANYCH PODCZAS STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA
W konkursie średnich ocen uzyskanych podczas studiów zawodowych przyznaje się punkty za średnią według następujących zasad:

Punkty za średnia ocen uzyskanych podczas studiów zawodowych

 

 

średnia ocen

 

 

liczba punktów

 

 

4,8 i więcej

20

4,6-4,7

17

4,4-4,5

14

4,2-4,3

11

4,0-4,1

9

3,8-3,9

7

3,6-3,7

5

3,4-3,5

3

3,2-3,3

2

3,0-3,1

1

Poniżej 3,0

0

 

B. OCENA STANU ZDROWIA
Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na wybranym kierunku, wystawione przez lekarza medycyny pracy zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1.W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej: https://awfgda.akademus.pl/kandydat/rekrutacja/rejestracja/ zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej, w terminach określonych w niniejszej Informacji. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych do systemu IRK, a w szczególności, za wpisanie przez zainteresowanego średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia, różniących się od stanu faktycznego.

2. Rekrutacja na studia jest postepowaniem konkursowym w ramach wyznaczonych przez Senat uczelni limitów przyjęć na studia.

Odstąpienie od któregokolwiek etapu postępowania rekrutacyjnego jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego ubiegania się o przyjęcie na studia.

3. W ramach postępowania rekrutacyjnego, na stronie internetowej uczelni oraz wywieszone na tablicy informacyjnej w holu głównym AWFiS, ogłoszone zostaną następujące listy:

- lista rankingowa wszystkich kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym,

- lista alfabetyczna kandydatów wstępnie zakwalifikowanych na studia,

- lista alfabetyczna kandydatów ostatecznie zakwalifikowanych na studia.

4. Kandydat, wstępnie zakwalifikowany, zobowiązany jest w określonym przez wydziałową komisję rekrutacyjną terminie 4 kolejnych dni, do złożenia następujących dokumentów:

a) podpisane podanie wydrukowane z systemu IRK;

b) kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał do wglądu);

c) zaświadczenie z uczelni potwierdzającego wysokość średniej ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego stopnia(wymagany podpis dziekana lub osoby upoważnionej do wystawiania zaświadczeń;

d) oryginał zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na wybranym kierunku, wystawionego WYŁĄCZNIE przez lekarza medycyny pracy, zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia; (wzór zaświadczenia załącznik nr 2)
(skierowanie do lekarza medycyny pracy_załącznik nr 1)
Uczelnia nie ponosi kosztów badań lekarskich.

e) kserokopię dowodu osobistego lub, w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami, innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał do wglądu);

f) obowiązkowe jest dołączenie 1 fotografii w systemie IRK (plik ze zdjęciem musi być nazwany wyłącznie numerem PESEL z rozszerzeniem. jpg, np. 012345678910.jpg). Fotografia zgodna z wymogami stosowanymi przy wystawianiu dowodów osobistych. Niedopuszczalnym jest zamieszczanie fotografii innych niż określonych wymogami dla dowodów osobistych.

g) dowód wpłaty za udział w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku gdy kandydat nie dokona wpłaty w terminie jego kandydatura nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Opłata jest bezzwrotna.

5. Określenie terminu 4 dni oznacza datę wpłynięcia dokumentów i ich zarejestrowania przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

6. W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć (niedostarczenie dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych) jego dopełnienie odbywać się będzie na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas rekrutacji. Warunkiem kwalifikacji kandydatów pozostaje zasada złożenia oryginałów wymaganych dokumentów w terminie kolejnych 4 dni od daty ogłoszenia na stronie internetowej liczby wolnych miejsc. Kandydat na bieżąco może sprawdzać swoją pozycję na liście rankingowej.

W przypadku zwolnienia się miejsc na skutek rezygnacji kandydatów zakwalifikowanych na studia, przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej wysyła zawiadomienie drogą mailową do osób (w ramach ustalonych limitów) z kolejnych pozycji listy rankingowej. Dotyczy to jedynie osób znajdujących się na liście rankingowej kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek i rodzaj studiów. Informacja o osobach wstępnie zakwalifikowanych z kolejnych pozycji rankingowych zostanie ogłoszona na stronie internetowej uczelni oraz wywieszona na tablicy informacyjnej w holu głównym AWFiS. Kandydaci zobowiązani są dostarczyć komplet dokumentów w ciągu 4 kolejnych dni wyznaczonych przez komisję rekrutacyjną.

7. Niedopełnienie podanych wyżej warunków traktowane będzie jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia.

8. Kandydaci, którzy nie złożyli dokumentów w pierwszym terminie nie mogą ich składać w kolejnym.

9. Prawo interpretacji zasad zawartych w niniejszym informatorze przysługuje wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Od jej decyzji kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Uwaga ta dotyczy wszystkich sytuacji w czasie trwania kwalifikacji na studia.

10. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania się do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

11. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. Po złożeniu odwołania decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja komisji jest ostateczna.