Profil badawczy Katedry Zarządzania Turystyką i Rekreacją

Kierunek badań naukowych prowadzonych przez Katedrę Zarządzania Turystyką i Rekreacją obejmuje szeroko rozumianą gospodarkę turystyczną. W jego skład wchodzą badania dotyczące usług turystycznych, ich efektywności ekonomicznej w warunkach gospodarki rynkowej, zagadnienia społeczno-kulturowe związane z przemysłem turystycznym oraz badania dotyczące form wypoczynku ludzi różnych środowisk. Problemy badawcze dotyczą również analizy kształcenia kadr turystyczno-rekreacyjnych w związku z nowymi kierunkami polityki państwa. Do zrealizowanych przez Katedrę Zarządzania Turystyką i Rekreacją projektów badawczych należą:

Funkcja rekreacyjna i zdrowotna bazy hotelowej województwa pomorskiego
Projekt obejmujący badania w zakresie charakteru i profilu szeroko rozumianej oferty rekreacyjnej placówek świadczących usługi noclegowe na terenie województwa pomorskiego oraz jej znaczenia dla zaspokajania potrzeb turystów. W kręgu zainteresowań prowadzących badania znajdują się przede wszystkim bardzo popularne również na rynku turystycznym, usługi Spa & Wellness. Z punktu widzenia coraz wyraźniej widocznej specyfiki rynku konsumenta w tym obszarze aktywności turystycznej, prowadzone badania dotyczą profilu dominujących turystów-klientów korzystających z ofert Spa&Wellness, motywów wpływających na ich decyzje w zakresie wyboru określonych zabiegów relaksacyjno-zdrowotnych oraz działań marketingowych podejmowanych przez przedsiębiorstwa hotelarskie w celu zaspokojenia oczekiwań rynku. W ramach projektu podjęto badania problematyki bezpieczeństwa w placówkach hotelowych i gastronomicznych świadczących usługi na terenie województwa pomorskiego. Problemy badawcze realizowanego projektu obejmują zagadnienia związane z oceną stopnia poczucia bezpieczeństwa gości oraz personelu zatrudnionego w analizowanych placówkach. Prowadzona jest również analiza działań podejmowanych przez kadrę zarządzającą mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa klientom oraz pracownikom, między innymi poprzez współpracę ze służbami i instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne.
Pracownicy Katedry prowadzący badania podjęli również próbę oceny przystosowania infrastruktury turystycznej
w obiektach świadczących usługi noclegowe oraz gastronomiczne na terenie województwa pomorskiego, do wymagań osób niepełnosprawnych. Zagadnieniami zasługującymi w tej kwestii na szczególną analizę są oczekiwania niepełnosprawnych osób podejmujących aktywność turystyczną w zakresie udogodnień umożliwiających im komfortowy wypoczynek jak również kierunki działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa turystyczne w celu spełnienia oczekiwań tego segmentu klientów.

Inne obszary badawcze:
Kierunki i jakość kształcenia kadry w turystyce
Zainteresowania badawcze realizatorów projektu obejmują rozpoznawanie potrzeby rynku usług turystycznych
w zakresie zapotrzebowania na “pracę” jako czynnik produkcji, analizę systemu kształcenia, jego zalet i wad oraz modyfikacji w programach wynikających ze zmieniających się warunków rynkowych, przydatność zawodową
i kompetencje zawodowe absolwentów szkół turystycznych średnich i wyższych.

Oferta usług biur podróży na terenie województwa pomorskiego
Prowadzone badania dotyczą przede wszystkim wielkości i struktury rynku usług biur podróży ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań jego rozwoju, asortymentu produktów znajdujących się wofercie biur podróży, jakości obsługi klientów oraz zakresu i sprawności funkcjonowania systemów rezerwacyjnych.

Rozwój turystyki sportowej: szanse i zagrożenia
W kręgu zainteresowań badaczy znajdują się przede wszystkim preferencje kibiców w zakresie komponentów produktów turystycznych do nich adresowanych, możliwości organizacyjne producentów i pośredników mających
w swoich ofertach produktu turystyczne o specyfice sportowej oraz plany organizatorów turystyki w kontekście zbliżających się Finałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej w roku 2012.