ZAKŁAD SPORTÓW REKREACYJNYCH

 

TURYSTYKA I REKREACJA  - I stopień

Animacje czasu wolnego

Celem przedmiotu jest przygotowanie do prowadzenia animacji kulturalno – rozrywkowych i twórczych w hotelach i ośrodkach wypoczynkowych.

Studenci uczą się zasad prowadzenia zajęć z ludźmi w różnym wieku. W oparciu o znajomość różnych technik plastycznych przeprowadzają animacje twórcze dla dzieci. Przygotowują się również do przeprowadzania animacji tanecznych, umysłowych, tematycznych możliwych do zastosowania w czasie imprez typu: urodziny, festyny, zabawy karnawałowe, wesela, spotkania okolicznościowe.

Na zajęciach poznają zabawy z chustą animacyjną, uczą się tworzyć zabawki z balonów.

Studenci mają możliwość sprawdzić się w prowadzeniu imprez rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych. Zainteresowani zdobywają doświadczenie w czasie różnorodnych imprez organizowanych dla podmiotów, z którymi współpracuje Uczelnia.

Studenci wykazujący się aktywnością, kreatywnością i zaangażowaniem oraz bardzo dobrą oceną z przedmiotu, mają możliwość uzyskania certyfikatu animatora czasu wolnego.

tl_files/tir/katedry/KatedraSportuPowszechnego/zdjecie magda.JPG

tl_files/tir/katedry/KatedraSportuPowszechnego/IMAG8123.jpg

Teoria i metodyka rekreacji

Celem przedmiotu jest wyposażenie w umiejętności i wiedzę pozwalającą na analizę i ocenę procesów zachodzących w obszarze rekreacji.

Nauczenie planowania zajęć rekreacyjnych uwzględniających specyficzne możliwości i potrzeby ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk.

                       

Ćwiczenia terenowe

Celem przedmiotu jest poszerzenie i zweryfikowanie wiedzy i umiejętności z przedmiotów kierunkowych w kontakcie z różnorodną przestrzenią turystyczną i rekreacyjną. 

Przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia różnorodnych zajęć w terenie – turystycznych i badawczych.

Zajęcia odbywają się w rzeczywistym środowisku społeczno – gospodarczym i w zależności od semestru mają miejsce: na terenie Wyspy Sobieszewskiej, Szwecji (Olandia, Skandia, Karlskrona), Żuław Wiślanych, Gdańska, Sopotu, Gdyni.

 

SPECJALNOŚĆ ANIMACJE CZASU WOLNEGO - studia I stopnia

Predyspozycje kandydatów:

Specjalność adresowana jest do studentów kreatywnych, o dużej wyobraźni,potrafiących łatwo nawiązywać znajomości, z poczuciem humoru, otwartych na potrzebyróżnych klientów. To oferta dla tych, którzy pracują bawiąc innych samemu będąc w centrumzabawy.

Treści realizowane na specjalizacji:

Zajęcia przygotowują do prowadzenia zajęć z zakresu rekreacji ruchowej, kulturalno –rozrywkowej i twórczej z ludźmi w różnym wieku (Kids Entertainer, Young and SportsEntertainer, Show Entertainer, All – roundEntertainer). Na zajęciach studenci poznająsposoby zachęcania ludzi do aktywnego wypoczynku. Uczą się prowadzenia zabaw,konkursów, wieczornych show, kalamburów, teatrzyków, układów tanecznych, karaoke, zajęćplastycznych, imprez tematycznych (bale karnawałowe, festyny, urodziny…), teambulding.Będą specjalistami w organizowaniu eventów z zakresu różnych form wypoczynku dla dzieci,młodzieży i dorosłych.

Słuchaczom zostanie przekazana wiedza na temat mechanizmów funkcjonowania grupy,diagnozowania potrzeb grupy, autoprezentacji animatora, psychologicznych uwarunkowańanimacji.           

Możliwości zatrudnienia:

Absolwenci specjalizacji zostaną wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności pozwalającena planowanie i przeprowadzanie zajęć oraz imprez rekreacyjnych w ośrodkach wczasowychi hotelach, a także w firmach eventowych zajmujących się organizowaniem imprezintegracyjnych, urodzin i innych.

Jeśli marzysz o pracy, która jest zabawą – specjalizacja Animacje czasu wolnego

– jest właśnie dla Ciebie.

Kontakt:

dr Bogumiła Przysiężna

e-mail: bogumiła.przysiezna@awfis.gda.pl

dr Magdalena Rokicka–Hebel

e–mail: magdalena.rokicka-hebel@awfis.gda.pl

 

TURYSTYKA I REKREACJA  - II stopień

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne

Celem przedmiotu jest  zapoznanie z pojęciami z zakresu zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego.

Zaznajomienie z nowoczesnymi modelami projektów bazy wypoczynkowej w mieście, strefie pojeziernej, nad morzem i w górach.

Zdobycie umiejętności zaplanowani i monitorowana inwestycji turystycznych i rekreacyjnych.

 

Planowanie i programowanie rekreacji

Celem przedmiotu jest  wyposażenie w umiejętność zaplanowania długoterminowych działań rekreacyjnych w różnych podmiotach zajmujących się organizowaniem czasu wolnego dla ludzi w różnym wieku.

 

ZAKŁAD FITNESS I SPORTÓW SIŁOWYCH

 

SPECJALIZACJA TRENER OSOBISTY – studia II stopnia

Predyspozycje kandydatów:

Specjalizacja przeznaczona jest dla osób lubiących pracę z ludźmi, posiadającychumiejętności komunikacyjne oraz wysoką sprawność fizyczną.

Treści realizowane na specjalizacji:

Tematy realizowane na specjalizacji obejmują zagadnienia z zakresu psychologii, fizjologii,żywienia, medycyny, systemów motywacyjnych, diagnozowania, programowania irealizowana za pomocą nowoczesnych środków i metod treningów z klientami oodmiennych celach, możliwościach i oczekiwaniach.

Możliwości zatrudnienia:

Ukończenie specjalizacji daje możliwość pracowania w dużych klubach fitness, ośrodkachrekreacyjnych , hotelach oraz prowadzenia własnej działalności z klientami indywidualnymi.

Studenci otrzymują tytuł – Trener Osobisty.

Kontakt:

dr Aleksandra Jażdżewska

e-mail: aleksandra.jazdzewska@awfis.gda.pl

 

 

SPECJALIZACJA FITNESS DLA KOBIET W CIĄŻY I PO PORODZIE

Predyspozycje kandydatów:

Specjalizacja przeznaczona jest dla osób lubiących pracę z ludźmi, wykazującychzainteresowanie ciążą, porodem i wczesnym macierzyństwem.

Treści realizowane na specjalizacji:

Specjalizacja fitness dla kobiet w ciąży i po porodzie jest nowością na rynkuedukacyjnym. Jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie kobiet aktywnym przeżyciemciąży i świadomym przygotowaniem się do macierzyństwa.

Celem specjalizacji jest wyszkolenie profesjonalnej kadry instruktorskiejdo prowadzenia zindywidualizowanych ćwiczeń fizycznych dla ciężarnych i młodych mam.Efektem działalności zawodowej instruktorów ma być przede wszystkim utrzymaniesprawności motorycznej kobiet w każdym trymestrze ciąży, zmniejszenie dolegliwościpowodowanych ciążą, fizyczne przygotowanie do porodu naturalnego oraz przyśpieszeniei ułatwienie zmian regeneracyjnych w połogu, zarówno po porodzie naturalnym, jaki operacyjnym.

Po zakończeniu specjalizacji instruktorzy powinni wykazywać się umiejętnościąprogramowania indywidualnych planów treningowych dla kobiet ciężarnych, kobiet w połogui laktacji. Ich zadaniem jest zmodyfikowanie różnych form aktywności fizycznej do potrzebklientki, uwzględniając jej samopoczucie, okres ciąży, przebieg porodu i połogu. Instruktorzypowinni umieć współpracować z lekarzami celem doboru ćwiczeń fizycznych dla kobietz ciążą wysokiego ryzyka oraz ciążą o podwyższonym ryzyku, z określonymi chorobami,np. cukrzycą ciążową, nadciśnieniem ciążowym, itp.

Możliwości zatrudnienia:

Studenci po zakończeniu specjalizacji są przygotowani do pracy w charakterze instruktorafitnessu dla kobiet w ciąży i po porodzie w fitness klubach, centrach rekreacyjnych, gminnychlub miejskich ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, a także w szkołach rodzenia.

Studenci otrzymują tytuł instruktora rekreacji AWFiS - fitness dla kobiet w ciąży i po porodzie.

Kontakt:

dr Anna Szumilewicz

e-mail: anna.szumilewicz@awfis.gda.pl

 

SPECJALNOŚĆ FITNESS – NOWOCZESNE FORMY GIMNASTYKI

- studia I stopnia

Predyspozycje kandydatów:

Specjalizacja przeznaczona jest dla osób lubiących pracę z ludźmi, posiadającychzdolności do przewodzenia grupie, mających dobre poczucie rytmu.

Treści realizowane na specjalizacji:

Przygotowanie studentów do prowadzenia nowoczesnych zajęć z fitnessu, w tymzajęć choreograficznych - LowImpactAerobic, High Impact Aerobik, Total Body Condition,Dance Aerobic oraz zajęć kształtujących - Body Sculpt, Magic Bar, Pilates, Stretching, ABT.Studenci uczą się wykorzystywania przyborów w zajęciach z fitnessu, tj.: Step, Spinning,Bosu, Fit Ball, a także prowadzenia zajęć z hantlami i gumami.

Po zakończeniu specjalizacji student zdobywa umiejętności samodzielnego programowaniaoraz kontrolowania efektywności zajęć grupowych. Potrafi prowadzić zajęcia grupoweo charakterze aerobowym oraz kształtującym, uwzględniając bezpieczeństwo i efektywnośćprowadzonych zajęć. Studenci zdobywają umiejętności stosowania ćwiczeń rozciągającychStretching,oddechowych oraz relaksacyjnych.

Możliwości zatrudnienia:

Studenci po zakończeniu specjalizacji są przygotowani do pracy w charakterzeinstruktora fitnessu w fitness klubach, centrach rekreacyjnych, gminnych lub miejskichośrodkach sportowo-rekreacyjnych.

Studenci otrzymują tytuł Instruktora rekreacji AWFiS – fitness nowoczesne formygimnastyki.

Kontakt:

dr hab. Aleksandra Jażdżewska, prof. AWFiS

e-mail: aleksandra.jazdzewska@awfis.gda.pl

 

SPECJALIZACJA FITNESS – ĆWICZENIA SIŁOWE

(TRENING INDYWIDUALNY)- studia Istopnia

Predyspozycjekandydatów:

Specjalizacjaprzeznaczonajestdlaosóblubiącychpracę z ludźmi, zainteresowanychtreningiemkształtującymsylwetkę i siłęorazżywieniem i suplementacją w treninguprozdrowotnym.

Treścirealizowane na specjalizacji:

Po zakończeniuspecjalizacjistudentposiadaniezbędneumiejętnościprogramowaniai prowadzeniatreningówindywidualnychorazgrupowych w siłowni. Ma opanowanątechnikęwykonywaniaćwiczeń z obciążeniem, potrafidobieraćobciążeniazgodnie z metodykąkształtowaniasiły. Absolwentumiedostosowaććwiczeniaoraztrening w zależnościodwieku i stopniazaawansowaniaosóbćwiczących. Znametodykształtowaniasiłyorazsamodzielnieplanuje i realizujezajęcia w siłowni. Posiadawiedzę z zakresupodstawżywienia i suplementacji w treningusiłowym.

Możliwościzatrudnienia:

Studencipozakończeniuspecjalizacjisąprzygotowani do pracy w charakterzeinstruktoraindywidualnychćwiczeńsiłowych w fitnessklubach, centrachrekreacyjnych,gminnychlubmiejskichośrodkachsportowo-rekreacyjnych.

StudenciotrzymujątytułInstruktorarekreacjiAWFiS – fitnessćwiczeniasiłowe.

Kontakt:

dr Michał Sawczyn

e-mail: michal.sawczyn@awfis.gda.pl

 

PRACOWNIA MEDYCYNY FIZYKALNEJ

            W ramachdziałowościPracowniMedycynyFizykalnejrealizowanesądwiespecjalności:

1. SPECJALNOŚĆ SPA&WELLNESS - studia I stopnia

Predyspozycjekandydatów:

Specjalizacjaprzeznaczonajestdlaosóbłatwonawiązującychkontakty z ludźmi, sumiennych i lubiącychzgłębiaćwiedzę z dziedzinhumanistycznych i biologicznych.

 

Treścirealizowane na specjalizacji:

Tematykastudiów I stopniaSPA&Wellnessskupiasię na szerokimzakresiewiadomościczerpiących z kosmetologii, fizjoterapii, odnowabiologicznej, medycynykonwencjonalnej i naturalnejorazróżnorodnychrytuałówzdrowotnychpochodzących z niemalkażdejkultury, zewszystkichzakątkówglobu. Studenci w praktycezdobywająwiedzę i umiejętności z wykonywaniazabiegówwodnychwraz z uzupełniającymi je zabiegamirytualnymi. Podczaszajęćucząsięwykonywaniazabiegów z aparaturąstosowaną w kosmetyce, fizjoterapii, odnowiebiologicznej i medycynieestetycznejoraz z wyposażeniem w obiektachSPA&Wellness. Zdobywająrównieżumiejętnościwykonywaniemasażyegzotycznych i relaksujących, zabiegówterapeutycznychorazstosowanienaturalnychskładników. Praktykęzdobywaćbędziemożna w hotelowych i uzdrowiskowychobiektachSPA&Wellnessoraz Day SPA i Medical SPA.

Celstudiów na specjalizacji:

Wykształcenieprofesjonalnejkadry w obiektachSPA&Wellness. Nasiabsolwencizostanąprzygotowani do:

•            wykonywaniaskomplikowanychzabiegówpielęgnacyjnych z aparaturą (np.

kawitacja, mikrodermabrazja, radiage, lipoliza)

•            wykonywaniazabiegów z zakresumedycynykonwencjonalnej i naturalnejoraz

•            fizjoterapii i odnowybiologicznej (np. hydroterapia, bańkichińskie, balneoterapia)

•            wykonaniamasażyegotycznych i relaksacyjnychorazwykonywaniazabiegów

rytualnych

•            (masażgorącymikamieniami, Pantai Laur, Hammam)

•            opracowaniaprogramów i pakietówterapeutycznychorazumiejętnegołączeniaoferty

•            SPA&Wellness do ofertyturystycznorekreacyjnej

•            profesjonalnejobsługiklienta w obiektachSPA&Wellness

•            przygotowaniadziałańmarketingowychorazzarządzaniaobiektemSPA&Wellness

 

Przedmiotyrealizowane na specjalności:

•            PodstawySpa& Wellness

•            Kosmetologia i Fizjoterapia

•          Zabiegi w Spa& Wellness

•          Masaż w Spa& Wellness

•            Marketing w Spa& Wellness

•            ZarządzenieobiektemSpa& Wellness

 

Możliwościzatrudnienia:

Absolwenciznajdązatrudnienie w obiektach SPA, Wellness, Day SPA, Medical SPA, kurortachlubuzdrowiskach na stanowiskach: związanych z wykonywaniemzabiegów i obsługąklienta, kierowniczych, marketingowych. Nasiabsolwenciporadząsobierównież z poprowadzeniemwłasnejfirmy w tejbranży.

 

2.  SPECJALNOŚĆ „TERAPEUTA SPA” – studia II stopnia

Predyspozycjekandydatów:

Specjalizacjaprzeznaczonajestdlaosóbktórejużmajądoświadczenie, wiedze i umiejętności z wykonywaniazabiegówkosmetycznych, pielęgnacyjnych, modelującychsylwetkęorazróżnych form masaży.

Treścirealizowane na specjalizacji:

Tematykaspecjalizacjiskupiasię na rozwijaniuwiedzy i umiejętnościstudentów o różneformymasażyjakmasażeAyurvedy, masażeegzotyczne. Studencinaucząsięprzeprowadzaniaseansówaromatycznych w saunach, masażywitkami i pianąjako Sauna Majsterorazwykonywaniazabiegówkosmetykileczniczejorazniezbędnejumiejętności w pracyTerapeuty SPA jakąjestprzeprowadzanietreningówrelaksacyjnych. Wiedzapraktycznauzupełnionajest o anatomięorazbalneologię.

Celstudiów na specjalizacji:

WykształcenieTerapeutów SPA na poziomiewymagańpracodawcówmiędzynarodowych. Nasiabsolwencizostanąprzygotowani do:

•            WykonywaniamasażyAyurvedy: abhyanga, shirodara, udwartana

•            Wykonywaniamasażyegzotycznych: masażświecą, bambusami, muszlami

•            Wykonywaniemasażuklasycznego

•            Wykonywaniazabiegówkosmetykileczniczej z zastosowaniemprądu, światłoterapii,

falradiowychorazultradźwięków.

•            Przeprowadzanietreningówrelaksacyjnych

•            Zapoznanie z anatomiączłowieka

•            Zapoznanie z szerokaofertąbalneologiczną i odnowybiologicznej w SPA

•            Zapoznanie w przepisamiprawnymi i odpowiedzialnościąprawną

 

Przedmiotyrealizowane na specjalnościTerapeuta SPA

•            Anatomiaczłowieka

•            Balneologia w obiektach SPA

•            Fizjoterapeutycznemetody o odnowiebiologicznej

•          Funkcje i zadaniaterapeuty Sauna majster

•            Kosmetykalecznicza

•            Prawneaspektyfunkcjonowaniaobiektów SPA

•            Stosowanietechnikrelaksacyjnych

•            TechnikimasażyAjurwedyjskich

•            Zabiegiegzotyczne w obiektach SPA

Możliwościzatrudnienia:

Absolwenciznajdązatrudnienie w międzynarodowychobiektach SPA, Wellness, Day SPA, Medical SPA, kurortachlubuzdrowiskach na stanowiskach: związanych z wykonywaniemzabiegów i obsługąklientaoraz na stanowiskachkierowniczych i marketingowych. Nasiabsolwenciporadząsobierównież z poprowadzeniemwłasnejfirmy w branży SPA.