Profil badawczo-naukowy Katedry Promocji Zdrowia

1. ,,Trening zdrowotny osób w wieku 50 – 80 lat w prewencji zmian inwolucyjnych"
Kierownik tematu: dr Katarzyna Prusik
Wykonawcy:
- dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Prusik
- dr Katarzyna Prusik, Zakład Rekreacji Ruchowej
- dr Zbigniew Ossowski, Zakład Rekreacji Ruchowej
- mgr Monika Michałowska-Sawczyn, Zakład Biologii i Ekologii
- dr Monika Wiech, Studia Doktoranckie AWFiS w Gdańsku
- dr Jakub Kortas, adiunkt w Zakładzie Rekreacji Ruchowej

Zadania badawcze zrealizowane w ramach tematu:
·określenie realnych związków między wybranymi zmiennymi warunkującymi zdrowie osób w wieku senioralnym
i starszym oraz motywów i barier uczestnictwa tych osób w treningu zdrowotnym;
·określenie wielkości wpływu treningu zdrowotnego na wybrane czynniki sprawności związanej ze zdrowiem osób wieku 50-80 lat (masa i skład ciała, wydolność, równowaga ciała)- prewencja zmian inwolucyjnych;
·poznanie wpływu treningu zdrowotnego na prewencję wybranych chorób cywilizacyjnych seniorów (osteoporoza).
Oprócz wymiernych efektów poznawczych, dopracowano się aplikacyjnych rozwiązań odnoszących się wprost do problematyki kierowania i kontroli procesem treningu zdrowotnego osób w wieku 50-80 lat, ukierunkowanego na prewencję wybranych zmian inwolucyjnych.
Wyniki badań wykorzystano w planowaniu i realizacji programu treningu zdrowotnego osób w wieku senioralnym, prowadzonych w AWFiS Gdańsku.
Badania prowadzone w grupie starszych osób przyczyniają się do podnoszenia jakości kształcenia studentów
w ramach specjalizacji kinezygerontoprofilaktyka.

2.Optymalizacja treningu zdrowotnego o różnym charakterze wysiłku ludzi w różnym wieku"

 

 Kierownik tematu: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Prusik, dr Monika Wiech, dr Jakub Kortas, mgr Łukasz Bielawa

Celem badań była optymalizacja procesu treningu zdrowotnego, na podstawie obiektywnej, kompleksowej informacji o indywidualnym poziomie najważniejszych komponentów motoryczności i stanu funkcjonalnego ludzi w różnym wieku i stanie zdrowia, uprawiających głównie Nordic Walking i różne formy aktywności ruchowej, m.in. takie, których wykonanie oparte jest na znajomości mapy (tzw. orientering).
Na podstawie uzyskanej informacji, nadrzędnym celem projektu badawczego uczyniono opracowanie i realizację programów treningu zdrowotnego opartych głównie na Nordic Walking i orienteringu dla różnych grup wiekowych
i o różnym poziomie sprawności fizycznej i zdrowia, aby w sposób systemowy wdrożyć je do powszechnego, systematycznego stosowania jako zdrowy styl życia, jako aktywność fizyczną prozdrowotną rekomendowaną do wykonywania w czasie wolnym okazjonalnie i systemowo jako trening zdrowotny.
Badania koncentrowały się wokół następujących zadań:
· Poszukiwania optymalnych rozwiązań (m.in. dobór obciążeń, modyfikacja struktury, weryfikacja badanych grup) dotyczących realizacji programów treningowych
· Wykonania testów określających poziom sprawności fizycznej i wydolności badanych osób przed rozpoczęciem i po zakończeniu treningu zdrowotnego.
· Zrealizowania programu treningu zdrowotnego dla osób dorosłych (kobiety 55-65 lat), prowadzonego w formie Nordic Walking,
· Oceny przydatności biegów na orientację i Nordic Walking jako form aktywności ruchowej wykorzystywanych
w treningu zdrowotnym.


3. „Nordic Walking szansą zachowania zdrowia przez Polaków”- mecenat firmy POLNORD
Kierownik projektu prof. nadzw. dr hab.Katarzyna Prusik.

Celem badań jest opracowanie teoretycznych i aplikacyjnych rozwiązań, dotyczących optymalizacji procesu treningu zdrowotnego w formie Nordic Walking, na podstawie obiektywnej, kompleksowej informacji o indywidualnym poziomie najważniejszych komponentów motoryki i stanu funkcjonalnego ludzi w różnym wieku podejmujących trening Nordic Walking dla osiągnięcia zdrowia.