Terminy składania wniosków o miejsce w Domu Studenta na 2020/2021

10.08.2020

Informujemy, że studenci i kandydaci na studia, którzy jeszcze nie zdążyli złozyć wniosków o miejsce w Domu Studenta na rok akademicki 2020/2021 mogą zrobić to jeszcze w terminie do końca sierpnia 2020 roku. Jednakże z uwagi na fakt, że wnioski będą rozpatrywane w terminie do 14 września 2020 roku ( 1 tura) oraz w terminie do 15 września 2020 roku (2 tura)   - studenci oraz kandydaci na studia powinni bardzo rzetelnie zapoznać się z wykazem dokumentacji potrzebnej do ubiegania się o miejsce w Domu Studenta.  

Do wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim student winien załączyć dokumenty potwierdzające skład rodziny oraz sytuację dochodową rodziny.

W celu udokumentowania składu rodziny student dołącza do wniosku:

a)      Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające pobieranie nauki przez każdego uczącego się członka rodziny;

b)      Akt urodzenia dziecka lub rodzeństwa do 7 roku życia;

c)      Orzeczenie o niepełnosprawności członków rodziny pozostających na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta;

d)      Odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka , gdy ojciec jest nieznany, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

e)      Odpis wyroku sądu orzekającego o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;

f)       Akt zgonu rodziców;

g)      Odpisy wyroków zasądzających alimenty w przypadku osoby pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ustaleniem wyroku sądowego lub ugody sądowej prawa alimentów z ich strony.

W celu udokumentowania sytuacji dochodowej rodziny student dołącza do wniosku:

a)      Zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach osiągniętych przez studenta i pełnoletnich członków rodziny w ostatnim roku podatkowym (2019), podlegających podatkowi od osób fizycznych na zasadach ogólnych;

b)      Zaświadczenie z ZUS lub KRUS lub Zakładu Emerytalno- Rentowego lub wojskowego biura emerytalnego lub biura emerytalnego służby więziennej o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny studenta w roku 2019. Osoby uzyskujące dochód z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych składają dodatkowo dokumenty poświadczające rzeczywistą wysokość zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne ( zaświadczenia z ZUS, KRUS, potwierdzenie przelewu, zaświadczenie z biura rachunkowego;

c)      Zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie zapłaconego podatku, wysokości przychodu oraz stawce podatku w ostatnim roku podatkowym w przypadku osób uzyskujących dochód i rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym;

d)      Zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości opłacanego podatku w ostatnim roku podatkowym w przypadku osób rozliczających się podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej;

e)      Zaświadczenie właściwego urzędu gminy o wielości gospodarstwa rolnego , wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2019,

f)       Umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę, zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze  środków Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

g)      Umowę zawartą w formie aktu notarialnego , w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

h)      Odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

i)        Zaświadczenie z właściwego organu o wysokości pobranego funduszu alimentacyjnego w roku 2019.

Wróć