Posiedzenie senatu z dnia 18 czerwca 2019 r.

24.06.2019

Senat AWFiS na posiedzeniu, które odbyło się dnia 18 czerwca 2019r., zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) wybrał członków do Rady Akademii. Przedstawiono kandydatów spoza AWFiS oraz kandydatów spośród pracowników AWFiS.

Do Rady Akademii wybrane zostały następujące osoby:
- prof. dr hab. Artur Nowak-Far- prawnik, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Szkoły Głównej Handlowej, w latach 2013–2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych został Przewodniczącym Rady Akademii,
- mgr Andrzej Łuc– Prezes Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o.o. Menedżer z 12-letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych, z 14-letnią praktyką w opracowywaniu budżetów oraz tworzeniu projektów i strategii wraz z ich wdrażaniem lub nadzorem realizacji,
- inż. Zbigniew Borkowski– Prezes Zarządu Infracorr Sp. z o.o. Firma istnieje od 1984 roku. Dostarcza urządzenia i usługi dla branży grzewczej i ciepłowniczej. Projektuje i buduje systemy ciepłownicze wykorzystujące między innymi odnawialne źródła energii i rury preizolowane,
- dr Rafał Camilleri– doktor nauk medycznych;  specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu; adiunkt w Zakładzie Biologii, Ekologii i Medycyny Sportu na Wydziale Wychowania Fizycznego AWFIS. Absolwent (2002) Wydziału Lekarskiego, Akademii Medycznej w Gdańsku,
- dr Tomasz Taraszkiewicz– doktor nauk ekonomicznych; Kierownik Zakładu Ekonomii i Marketingu na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWFiS. Absolwent (1996) Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego,

- mgr Agnieszka Domaracka-Herrmann – Kierownik Biura Rektora. Absolwentka Wydziału Turystyki, Handlu i Usług, Wyższej Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz studiów podyplomowych na kierunku Public Relations i Marketing Partnerski Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku,

- Michał Niepsuj - Przewodniczący Rady Samorządu Studentów, który wszedł do Rady Akademii z mocy ustawy.

Sylwetki kandydatów zaprezentowała Przewodnicząca Komitetu Nominacyjnego dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. AWFiS.

Uchwała dostępna na BIP uczelni.

 

Wróć