Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2020/21 zostaną dostosowane do terminów egzaminów maturalnych w drodze uchwały Senatu AWFiS w Gdańsku, która zostanie podjęta na posiedzeniu pod koniec maja br. i podana niezwłocznie do wiadomości. Bardzo prosimy o  bieżące śledzenie naszej strony internetowej.

Ocena stanu zdrowia kandydata na studia.

Dotyczy wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego wydanego tylko przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1144), stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na wskazanym przez kandydata kierunku. Skierowania do pobrania zamieszczone na stronie internetowej. Uczelnia nie ponosi kosztów przeprowadzonych badań.