Naukowa retrospekcja w naukach społecznych o sporcie

 

Z A P R O S Z E N I E

Konferencja Naukowa

pt. Naukowa retrospekcja w naukach społecznych o sporcie

Gdańsk, 8 –9 czerwca 2018 r.

 

 

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

wraz z

kierownikiem Katedry Nauk Społecznych

zapraszają - do uczestnictwa w Konferencji Naukowej:

 

pt. Naukowa retrospekcja w naukach społecznych o sporcie

 

Konferencja odbędzie się w dniach 8 - 9 czerwca 2018 roku w Centrum Innowacyjno- Wdrożeniowym Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Celem konferencji jest zainicjowanie naukowego dyskursu na temat metodologicznych aspektów badań społecznych w sporcie,

a także

inauguracja cyklicznych, zintegrowanych w ramach nauk społecznych o sporcie warsztatów metodologicznych obejmującym w programie zagadnienia metodologiczne z zakresu głównie: antropologii sportu, ekonomiki sportu, filozofii sportu, historii sportu, pedagogiki sportu, politologii sportu, socjologii sportu.

W dwóch sesjach plenarnych obrad konferencji przedstawione zostaną komunikaty kilku naukowców, wybitnych specjalistów z zakresu wybranych grup tematycznych. Przewidujemy, że najistotniejszą częścią obrad będzie dyskusja w której każdy z uczestników może przedstawić kilkuminutowe wystąpienie w zakresie tematycznym zgodnym z tematem głównych komunikatów. Biorąc pod uwagę metodologiczny charakter wystąpień zalecane jest unikanie faktografii i narracji historycznej.

Zamówione komunikaty będą opublikowane w BALTIC JOURNAL OF HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY (The journalreceives 84.76 (standarizedvalue 7.93) pts in Index Copernicus and 11 pts in Ministry of Science and HigherEducationscoring)

Istnieje możliwość złożenia tekstów związanych ze społecznymi aspektami sportu, które zostaną opublikowane ze wskazaniem organizatorów konferencji do:

  1. BALTIC JOURNAL OF HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY 11 pkt

lub

  1. ROCZNIK NAUKOWY AWFiS w Gdańsku (W ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ROCZNIK NAUKOWY uzyskał 6 pkt.)

 

Rada Naukowa

 

Honorowy Przewodniczący Rady Naukowej prof. Leonard Szymański

 

Skład Rady

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. Waldemar Moska, Rektor AWFiS Gdańsk

prof. Piotr Godlewski AWFiS Gdańsk

prof. Tomasz Jurek, AWF Poznań, ZWKF w Gorzowie Wlkp.

prof. Jerzy Kosiewicz, AWF Warszawa

prof. Maciej Łuczak, AWF w Poznaniu

prof. Leonard Nowak, AWF Poznań, ZWKF w Gorzowie Wlkp.

prof. Artur Pasko, Uniwersytet w Białymstoku

prof. Dariusz Wojtaszyn, Uniwersyt Wrocławski

prof. Ryszard Wryk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. Stanisław Zaborniak, Uniwersytet Rzeszowski

 

Komitet Organizacyjny:

prof. Piotr Godlewski – przewodniczący

dr Monika Żmudzka-Brodnicka- z-ca przewodniczącego

mgr Bartosz Gondek

dr Anna Majer

dr Rafał Szubert

dr Tomasz Szot

mgr Mirosław Bierkus

 

Sekretariat Konferencji

mgr MagdalenaWydrzyńska katedrawf@awf.gda.pl ,tel 58 554 7269

Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (w załączeniu) do dnia 30 kwietnia 2018 r.

 

e-mail:katedrawf@awf.gda.pl

Uczestnicy Konferencji zaproszeni do Rady Programowej i stanowiące Komitet Organizacyjny oraz osoby wygłaszające zamówione komunikaty nie ponoszą kosztów uczestnictwa w obradach i wydarzeniach towarzyszących.

Udział w konferencji i imprezach towarzyszących 300,00 zł

Udział w warsztatach metodologicznych (8 - 9 czerwca) 150,00 zł

publikacja referatu w obu czasopismach jest bezpłatna

Wszyscy uczestnicy ponoszą koszty zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie.

Osoby do kontaktu w przypadku dodatkowych pytań:

prof. Piotr Godlewski - program naukowy piotr.godlewski@.awf.gda.pl, tel. 607246390

dr Monika Żmudzka - Brodnicka - kwestie organizacyjnerzecznik@awf.gda.pl, tel. 605554511

mgr Magdalena Wydrzyńska - sprawy administracyjnekatedrawf@awf.gda.pl, tel. 58 5547269

 

Szczegółowe informacje o konferencji przesłane zostaną do dnia 10 maja 2018 r.

osobom, które potwierdziły zgłoszenie przesyłając kartę zgłoszeniową.